Hyundai Santa FE行李艙尺碼

Santa Fe IV | 2018

 Santa Fe IV 2018

行李艙容量
625 公升

Grand Santa Fe (翻新 2016) | 2016-2018

 Grand Santa Fe (翻新 2016) 2016-2018

行李艙容量
634 公升

Santa Fe III (翻新 2015) | 2015-2018

 Santa Fe III (翻新 2015) 2015-2018

行李艙容量
516 公升

Grand Santa Fe | 2014-2016

 Grand Santa Fe 2014-2016

行李艙容量
634 公升

Santa Fe III | 2013-2015

 Santa Fe III 2013-2015

行李艙容量
585 公升

Santa Fe II | 2006-2013

 Santa Fe II 2006-2013

行李艙容量
969 公升

Santa Fe I | 2000-2006

 Santa Fe I 2000-2006

行李艙容量
469 公升

Santa Fe IV | 2018

行李艙容量
 Santa Fe IV 2018

625 公升

Grand Santa Fe (翻新 2016) | 2016-2018

行李艙容量
 Grand Santa Fe (翻新 2016) 2016-2018

634 公升

Santa Fe III (翻新 2015) | 2015-2018

行李艙容量
 Santa Fe III (翻新 2015) 2015-2018

516 公升

Grand Santa Fe | 2014-2016

行李艙容量
 Grand Santa Fe 2014-2016

634 公升

Santa Fe III | 2013-2015

行李艙容量
 Santa Fe III 2013-201

585 公升

Santa Fe II | 2006-2013

行李艙容量
 Santa Fe II 2006-2013

969 公升

Santa Fe I | 2000-2006

行李艙容量
 Santa Fe I 2000-2006

469 公升