Hyundai Pony行李艙尺碼

Pony (X-2) | 1989-1995

 Pony (X-2) 1989-1995

行李艙容量
325 公升

Pony (X-2) | 1989-1995

行李艙容量
 Pony (X-2) 1989-199

325 公升