Toyota Starlet行李艙尺碼

Starlet V | 1996-1999

 Starlet V 1996-1999

行李艙容量
214 公升

Starlet IV | 1989-1996

 Starlet IV 1989-1996

行李艙容量
225 公升

Starlet V | 1996-1999

行李艙容量
 Starlet V 1996-1999

214 公升

Starlet IV | 1989-1996

行李艙容量
 Starlet IV 1989-1996

225 公升