Toyota Avalon行李艙尺碼

Avalon V (XX50) | 2018

 Avalon V (XX50) 2018

行李艙容量
456 公升

Avalon II | 1999

 Avalon II 1999

行李艙容量
450 公升

Avalon V (XX50) | 2018

行李艙容量
 Avalon V (XX50) 2018

456 公升

Avalon II | 1999

行李艙容量
 Avalon II 1999

450 公升