Toyota Aygo行李艙尺碼

Aygo II (翻新 2018) | 2018

 Aygo II (翻新 2018) 2018

行李艙容量
168 公升

Aygo II | 2014-2018

 Aygo II 2014-2018

行李艙容量
168 公升

Aygo (翻新 2009) | 2009-2012

 Aygo (翻新 2009) 2009-2012

行李艙容量
139 公升

Aygo | 2005-2009

 Aygo 2005-2009

行李艙容量
139 公升

Aygo II (翻新 2018) | 2018

行李艙容量
 Aygo II (翻新 2018) 2018

168 公升

Aygo II | 2014-2018

行李艙容量
 Aygo II 2014-2018

168 公升

Aygo (翻新 2009) | 2009-2012

行李艙容量
 Aygo (翻新 2009) 2009-2012

139 公升

Aygo | 2005-2009

行李艙容量
 Aygo 2005-2009

139 公升