Mitsubishi Pajero行李艙尺碼

Pajero IV | 2006-2011

 Pajero IV 2006-2011

行李艙容量
215 公升

Pajero III | 2000-2006

 Pajero III 2000-2006

行李艙容量
215 公升

Pajero Pinin (H60) | 2001-2006

 Pajero Pinin (H60) 2001-2006

行李艙容量
358 公升

Pajero Sport I (K90) | 1998-2008

 Pajero Sport I (K90) 1998-2008

行李艙容量
500 公升

Pajero II Metal Top (V2_W,V4_W) | 1990-2000

 Pajero II Metal Top (V2_W,V4_W) 1990-2000

行李艙容量
330 公升

Pajero II (V2_W,V4_W) | 1990-2000

 Pajero II (V2_W,V4_W) 1990-2000

行李艙容量
1080 公升

Pajero IV | 2006-2011

行李艙容量
 Pajero IV 2006-2011

215 公升

Pajero III | 2000-2006

行李艙容量
 Pajero III 2000-2006

215 公升

Pajero Pinin (H60) | 2001-2006

行李艙容量
 Pajero Pinin (H60) 2001-2006

358 公升

Pajero Sport I (K90) | 1998-2008

行李艙容量
 Pajero Sport I (K90) 1998-2008

500 公升

Pajero II Metal Top (V2_W,V4_W) | 1990-2000

行李艙容量
 Pajero II Metal Top (V2_W,V4_W) 1990-2000

330 公升

Pajero II (V2_W,V4_W) | 1990-2000

行李艙容量
 Pajero II (V2_W,V4_W) 1990-2000

1080 公升
你喜歡這個內容嗎? 訂閱更新!