Opel Manta尺碼

Manta B CC (翻新 1982) | 1982-1988

Manta B CC (翻新 1982) 1982-1988

長度
4384 毫米
寬度
1686 毫米
高度
1320 毫米
軸距
2518 毫米
重量
1030 公斤

Manta B (翻新 1982) | 1983-1988

Manta B (翻新 1982) 1983-1988

長度
4475 毫米
寬度
1670 毫米
高度
1320 毫米
軸距
2518 毫米
重量
1065 公斤

Manta B CC | 1977-1983

Manta B CC 1977-1983

長度
4376 毫米
寬度
1670 毫米
高度
1340 毫米
軸距
2518 毫米
重量
1030 公斤

Manta B | 1975-1982

Manta B 1975-1982

長度
4445 毫米
寬度
1670 毫米
高度
1330 毫米
軸距
2518 毫米
重量
1000 公斤

Manta A | 1970-1975

Manta A 1970-1975

長度
4292 毫米
寬度
1626 毫米
高度
1360 毫米
軸距
2430 毫米
重量
945 公斤

Manta B CC (翻新 1982) | 1982-1988

長度 寬度 高度 軸距 重量
Manta B CC (翻新 1982) 1982-1988

4384 毫米 1686 毫米 1320 毫米 2518 毫米 1030 公斤

Manta B (翻新 1982) | 1983-1988

長度 寬度 高度 軸距 重量
Manta B (翻新 1982) 1983-1988

4475 毫米 1670 毫米 1320 毫米 2518 毫米 1065 公斤

Manta B CC | 1977-1983

長度 寬度 高度 軸距 重量
Manta B CC 1977-1983

4376 毫米 1670 毫米 1340 毫米 2518 毫米 1030 公斤

Manta B | 1975-1982

長度 寬度 高度 軸距 重量
Manta B 1975-1982

4445 毫米 1670 毫米 1330 毫米 2518 毫米 1000 公斤

Manta A | 1970-1975

長度 寬度 高度 軸距 重量
Manta A 1970-197

4292 毫米 1626 毫米 1360 毫米 2430 毫米 945 公斤