Opel Antara尺碼

Antara (翻新 2010) | 2010-2016

 Antara (翻新 2010) 2010-2016

長度
4596 毫米
寬度
1850 毫米
高度
1761 毫米
軸距
2707 毫米
重量

Antara | 2006-2010

 Antara 2006-2010

長度
4575 毫米
寬度
1850 毫米
高度
1704 毫米
軸距
2707 毫米
重量

Antara (翻新 2010) | 2010-2016

長度 寬度 高度 軸距 重量
 Antara (翻新 2010) 2010-2016

4596 毫米 1850 毫米 1761 毫米 2707 毫米

Antara | 2006-2010

長度 寬度 高度 軸距 重量
 Antara 2006-2010

4575 毫米 1850 毫米 1704 毫米 2707 毫米