Vauxhall Antara行李艙尺碼

Antara (翻新 2010) | 2010

 Antara (翻新 2010) 2010

行李艙容量
420 公升

Antara | 2006-2010

 Antara 2006-2010

行李艙容量
370 公升

Antara (翻新 2010) | 2010

行李艙容量
 Antara (翻新 2010) 2010

420 公升

Antara | 2006-2010

行李艙容量
 Antara 2006-2010

370 公升