Honda Odyssey行李艙尺碼

Odyssey V | 2018

行李艙容量
 Odyssey V 2018

929 公升

Odyssey III | 2004-2010

行李艙容量
 Odyssey III 2004-2010

280 公升

Odyssey II | 1999-2004

行李艙容量
 Odyssey II 1999-2004

914 公升
你喜歡這個內容嗎? 訂閱更新!