Fiat Siena行李艙尺碼

Siena (178) | 1996-2002

 Siena (178) 1996-2002

行李艙容量
500 公升

Siena (178) | 1996-2002

行李艙容量
 Siena (178) 1996-2002

500 公升