Chevrolet Trailblazer行李艙尺碼

Trailblazer I | 2001-2009

 Trailblazer I 2001-2009

行李艙容量
1127 公升

Trailblazer I | 2001-2009

行李艙容量
 Trailblazer I 2001-2009

1127 公升